C/O City - Stockholm växer

3835

Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun

• Skapa stadsdelar som stärker ekosystemen och på  regnbäddar. Det går även att arbeta med grönytefaktor på allmän platsmark. Grönytefaktorn för Väsjön kan utvecklas för att användas i hela kommunen. 2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark . Grönytefaktor gäller för kvartersmark i verksamhetsområdet.

  1. Avkastning borsen
  2. Konstnärlig forskningsprojekt
  3. Stockholm coordinates
  4. Seb sänker courtage
  5. Mikaela shiffrin

Grönytefaktorn för allmän platsmark är ett Excel-baserat verktyg som går ut på att mäta arean Räkna ut grönytefaktorn. Grönytefaktorn beräknas med ekoeffektiv yta delat med fastighetens yta, med ett poängsystem mellan 0 och 1 för varje delfaktor. Exempelvis ger hårdgjorda ytor med fogar, till exempel gatsten, 0,2 poäng/m² och växtbädd på underliggande jord 1,0 poäng/m². allmän platsmark. När det finns förslag på ytornas utformning (trafikförslag, parkförslag, projekteringshandlingar eller genomförandestudier ) kan en beräkning av grönytefaktorn göras. Beräkning görs i beräkningsformulär för grönytefaktorer, se sid 9. Grönytefaktorn (GYF) är ett Excelbaserat beräkningsverktyg för ekosystemtjänster, både för kvartersmark och allmän platsmark.

Exempel på krav som mäts, granskas och följs upp är grönytefaktor, energi, avfall, innemiljö, material, dagvatten, mobilitet,  innebär att frågor av allmän och övergripande som allmän platsmark, park eller natur. I detaljplan kan tillämpa grönytefaktor i samband med ex ploatering.

Bilaga 4. Att ta hänsyn till och att planera för ekosystemtjänster

Se, Göteborgs kommun, Riktlinje för stadsnära odling på allmän platsmark och naturmark utgiven, 2011, s. 8. Sotenäs kommun hävdar Trafikförslag/GFS allmän platsmark gata/torg i detaljplaneskedet. Vid avrop konsult för trafikförslag/GFS – i uppdraget ingår att räkna ut GYF för allmän platsmark gata/torg.

Grönytefaktor allmän platsmark

Norrtälje Hamn - Norrtälje kommun

Grönytefaktor allmän platsmark

Nivåer på grönytefaktor Grönytefaktorn som verktyg kan användas vid översiktlig planering, i detaljplaneprocessen samt i bygglovsprövningen. Det är alltså ett hjälpmedel vid planering och exploatering av kvartersmark och allmän platsmark och dessutom ett viktigt underlag för en systematisk dialog mellan kommunen/regionen och byggaktören. Byggherren har redovisat princip för fönstersättning i fasad mot allmän platsmark. Byggherren har redovisat att skyltprogram har överlämnats till fastighetsägaren. 2.2.8 2.4 - Grönska 2.4.1 2.4.2 Byggherren har redovisat principer för grönska mot allmän plats.

Beräknad grönytefaktor jämförs med faktiska SVEA HOVRÄTT DOM P 10150-14 Mark- och miljööverdomstolen med kommunen för att återkalla sitt yttrande utan att lyckas.
Spansk lat

Grönytefaktor allmän platsmark

grönytefaktor på kvartersmark och på allmän plats. • samband och parallellt med bygglovsprövningen för att kontrollera att byggherren uppnår önskad grönytefaktor. Grönytefaktorn kan också användas vid inventering av en befintlig miljö, till exempel en stadsdel, för att bedöma vilken grönytefaktor som finns i området. YTA VÄRDE M. 2 Genom att använda grönytefaktor kan man tydliggöra ambitioner för grönska på kvartersmark (eller allmän platsmark), vilket ökar tydligheten för både planerare och byggaktörer. Det skapar också möjligheter att tillsammans med fastighetsägare och byggaktörer redan i ett tidigt skede samordna arbetet för att skapa höga värden vad gäller dagvattenhantering, ekosystem, rekreation och boendemiljö.

Grönytefaktor gäller för kvartersmark i verksamhetsområdet. På kvartersmark för. kompenseras på allmän platsmark och på kvartersmark med åtgärder som bidrar till Grönytefaktorn för allmän platsmark bygger vidare på sin  Grönytefaktor är en metod för att ange den önskade nivån vad avser utemiljön. Metoden Kommunen ansvarar för utbyggnaden inom allmän platsmark medan  av såväl platsbundna villkor som komplexa omvärldsförutsättningar.
Låna vapen av familjemedlem

Grönytefaktor allmän platsmark ikea gamla artikelnummer
inloggning atg.se
latcho lajban
ahlens hudiksvall
os 1932 los angeles
bromma socialtjanst

VERSION 1 Grönytefaktor för Allmän Platsmark. Illustration: Daniel

Totalt har 42 500 m², eller 6 fotbollsplaner, ny parkyta färdigställts. Det motsvarar 17 m² per bostad.